Važnost EU Direktive 2010/32/EU

Važnost EU Direktive 2010/32/EU

Ubodni incidenti predstavljaju glavni faktor rizika u prenosu virusa Hepatitisa B, C i HIV-a u zdravstvenom sektoru. Studije urađene među zdravstvenim radnicima  su pokazale da je rizik od prenosa HIV-a nakon perkutanog izlaganja 0,3%, hepatitisa B 6-30%, hepatitisa C 1,0% (Beltrami EM et al. Risk and managament of blood-borne infections in health care workers. Clin Microbio Rev 2000, 13:385-407). Usprkos činjenici da je mogućnost prenosa virusa relativno mala, posljedice mogu biti nesagledive. Procijenjuje se da je smrtnost zdravstvenih radnika kao poslledica infekcija na radnom mjestu 9,42 na milion godišnje.

U evropi se svake godine prijavi oko milion ubodnih incidenata među zdravstvenim radnicima ( European Agency for Safety and Health at Work. Prevention from sharp injuries at the workplace. http//asha.europea.eu/en/sector/healthcare/prevention-sharp-injuries-workplace ).

S druge strane, prema Evropskom centru za prevenciju i kontrolu bolest (ECDC), godišnje 4 100 000 pacijenata dobije infekcije kao posljedica bolničkog liječenja. Smrtnost kao direktna posljedica ovakve vrste infekcija je 37 000, indirektna 111 000 smrtnih slučajeva, a dodatni finansijski troškovi prelaze 7 milijardi Eura ( ECDC, Annual Epidemiological Report on Communicable Diseases in Europe 2008 ), što predstavlja prevelik finansijski trošak za zdravstveni sistem. Infekcije koje se značajno izdvajaju kod pacijenata, a direktna su posledica bolničkog liječenja su: infekcije hirurškog mjesta (surgical site infections-SSI), infekcije centralnih linija (central line associated bloodstream infections-CLABSI), pneumonije kao posljedica ventilacije (ventilator-associated pneumonias-VAP), infekcije urinarnog trakta nakon postavljanja katetera (catheter-associated urinary-tract infections-CAUTI), te infekcije sa Klostridijom (Clostridium difficile-associated infections-CDI).

Zbog svih ovih podataka, Vijeće Evropske unije 2009 godine donijelo je Prijedlog o sigurnosti pacijenata i zdravstvenog osoblja, te prevenciji i kontroli bolničkih infekcija.

01.06.2010. objavljena je EU Direktiva 2010/32/EU. Europska unija je donijela odluku na temelju cost-benefit analiza provedenih u pojedinim državama članicama. Cilj Direktive je prevencija povreda oštrim predmetima u bolnicama i zdravstvenom sektoru  kroz uspostavljanje integrisanog pristupa u procjeni rizika, prevenciji, treningu i podizanju svijesti. Dva osnovna principa Direktive su:

1.       Zdravlje i sigurnost radnika su krucijalni i suštinski su povezani sa zdravljem pacijenata

2.       Minimiziranje rizika od ubodnih incidenata koji za posljedicu mogu imati širenje zaraznih bolesti.

Ova direktiva obavezuje poslodavce da obezbijede zaposlenima uslove rada koji će omogućiti zaštitu od svih gore pomenutih infekcija. Finansijska opravdanost uvođenja ovakve zaštite za zaposlenike bazirana je na analizama troškova materijala i troškova posljedica ubodnih incidenata, te svih drugih situacija pri kojima dolazi do infekcija radi korištenja nedovoljne zaštite za uposlenike i pacijente.

Pod „proizvodima sa zaštitom“ u skladu sa EU direktivom se podrazumijevaju proizvodi koji:

-          Samoaktivirajući, korištenjem samo jedne ruke

-          Ruke zdravstvenog radnika su uvijek van dometa oštrice

-          Aktivacija sigurnosnog mehanizma se dešava što je ranije moguće

-          Sigrnosni mehanizam obezbjeđuje trajnu, ireverzibilnu i efektivnu barijeru između oštrice i zdravstvenog radnika

-          Oštrica zaštićena i nakon upotrebe

-          Lako uočiti da li je zaštitni mehanizam aktiviran

-          Jednostavno za upotrebu kao i konvencionalni proizvodi

-          Ne umanjuje kvalitet dijagnostičkih i terapeutskih metoda